لینک1

لینک2

لینک3

 

لزوم یافتن تفریح و شادی  اِی گِرُفتُمِش Copy

لزوم یافتن تفریح و شادی اِی گِرُفتُمِش Copy

پنج‌شنبه‌ها را دوست دارم. آخرین روز کاری هفته است و نوید جمعه‌ای با یک ساعت خواب بیشتر را می‌دهد. علاوه‌بر این خیابان دائما شلوغ محل کارم نیز، به دلیل تعطیلی ادارات، خلوت است، حتی مغازه‌های اطراف هم کمی زودتر از روزهای معمول کرکره‌ها را پایین می‌کشند. این خلوت و آرامش...
لزوم یافتن تفریح و شادی  اِی گِرُفتُمِش Copy

لزوم یافتن تفریح و شادی اِی گِرُفتُمِش Copy

پنج‌شنبه‌ها را دوست دارم. آخرین روز کاری هفته است و نوید جمعه‌ای با یک ساعت خواب بیشتر را می‌دهد. علاوه‌بر این خیابان دائما شلوغ محل کارم نیز، به دلیل تعطیلی ادارات، خلوت است، حتی مغازه‌های اطراف هم کمی زودتر از روزهای معمول کرکره‌ها را پایین می‌کشند. این خلوت و آرامش...
لزوم یافتن تفریح و شادی  اِی گِرُفتُمِش

لزوم یافتن تفریح و شادی اِی گِرُفتُمِش

پنج‌شنبه‌ها را دوست دارم. آخرین روز کاری هفته است و نوید جمعه‌ای با یک ساعت خواب بیشتر را می‌دهد. علاوه‌بر این خیابان دائما شلوغ محل کارم نیز، به دلیل تعطیلی ادارات، خلوت است، حتی مغازه‌های اطراف هم کمی زودتر از روزهای معمول کرکره‌ها را پایین می‌کشند. این خلوت و آرامش...
02 03 04 05